Οδηγίες προς Συγγραφείς και Εισηγητές

Οι τέσσερις βασικές προϋποθέσεις για να δημοσιευτεί μια εργασία στα πρακτικά του συνεδρίου είναι:

  1. Θετική κρίση (με ή χωρίς διορθώσεις) από δύο κριτές.
  2. Συγγραφή του κειμένου με χρήση του Microsoft Word (έκδοση 2007 ή νεότερη) και μορφοποίηση με βάση ένα από τα πρότυπα συγγραφής (μενού «Εισηγητές» >> «Πρότυπα»). Μόνο περιλήψεις δεν θα γίνονται δεκτές.*
  3. Η εργασία, εφόσον γίνει αποδεκτή, θα πρέπει να παρουσιαστεί στο συνέδριο τουλάχιστον από έναν εκ των συγγραφέων της. Αυτό δεν ισχύει για τις βιντεο-εισηγήσεις και τις εργασίες e-poster, στις οποίες δίνεται η δυνατότητα «Συμμετοχής από απόσταση», δηλαδή χωρίς τη φυσική παρουσία των συγγραφέων.
  4. Για κάθε εργασία, προκειμένου να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα και να δημοσιευτεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου, πρέπει να υπάρχει εγγραφή του συγγραφέα πριν από τις 30/08/2023. Στην περίπτωση ύπαρξης πολλών συγγραφέων σε μια εργασία (δηλ. δύο ή περισσότερων), είναι απαραίτητη η εγγραφή δύο τουλάχιστον από αυτούς πριν από τις 30/08/2023 ως «Συγγραφείς/Εισηγητές» (στο συνέδριο αρκεί η παρουσία του ενός συγγραφέα).

ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ (3) ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η εργασία δεν είναι μορφοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα του συνεδρίου, η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μην την δημοσιεύσει στα πρακτικά, ακόμα και αν έχει λάβει θετική κρίση και έχει παρουσιαστεί στο συνέδριο.


Για τις σημαντικές ημερομηνίες σχετικά με την υποβολή της εργασίας σας, συμβουλευτείτε την αντίστοιχη ενότητα στην αρχική μας σελίδα.

Στο Συνέδριο μπορούν να υποβληθούν πλήρη άρθρα-εισηγήσεις, βιντεο-εισηγήσεις, εργαστηριακές παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά σενάρια, Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις και ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις (e-poster) σχετικά με τις Θεματικές Ενότητές του. Πιο συγκεκριμένα:

α) Πλήρη Άρθρα – Εισηγήσεις: 6-9 σελίδες (συμπεριλαμβανομένων και των βιβλιογραφικών αναφορών). Αφορούν σε ολοκληρωμένα πρωτότυπα άρθρα και εργασίες (βιβλιογραφικές μελέτες, έρευνες, διδακτικές προτάσεις, παιδαγωγικές προσεγγίσεις, διδακτικές μεθόδους και πρακτικές, εποπτικά μέσα, διδακτικό υλικό και τρόπους αξιοποίησής του, εκπαιδευτικές δράσεις, μελέτες, έρευνες, θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης κ.ά.). Η εισήγηση θα πρέπει να παρουσιαστεί στο συνέδριο από έναν εκ των συγγραφέων της είτε δια ζώσης είτε από απόσταση (θα δοθούν οδηγίες).

β) Βίντεο – εισηγήσεις: Είναι πλήρη άρθρα (δηλαδή 6-9 σελίδες συμπεριλαμβανομένων και των βιβλιογραφικών αναφορών), όπου η παρουσίαση όμως της εισήγησης γίνεται χωρίς τη φυσική παρουσία του ομιλητή, ο οποίος πρέπει να στείλει την γραπτή εργασία του προς κρίση και, σε περίπτωση θετικής κρίσης, να στείλει στη συνέχεια την παρουσίαση της εργασίας του σε αρχείο βίντεο, διάρκειας 15 λεπτών, στο οποίο θα υπάρχει η παρουσίαση σε PowerPoint (ή άλλο πρόγραμμα παρουσιάσεων) καθώς και η ενσωμάτωση της ομιλίας του καθώς παρουσιάζει την εργασία του (το συγκεκριμένο αρχείο βίντεο μπορεί να παραχθεί μέσα από ένα από τα συνηθισμένα λογισμικά επεξεργασίας βίντεο). Το βίντεο αυτό θα παρουσιαστεί στο συνέδριο και η εργασία θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά (μέγιστος αριθμός εργασιών από την κατηγορία αυτή που θα γίνουν δεκτές: 20).

γ) Εργαστηριακές παρουσιάσεις: 3-6 σελίδες (συμπεριλαμβανομένων και των βιβλιογραφικών αναφορών). Αφορούν κυρίως σε workshops παρουσίασης διδακτικών προσεγγίσεων, διδακτικών εργαλείων και εφαρμογών Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Θα πραγματοποιηθούν από απόσταση και θα έχουν διάρκεια 1 – 2 ώρες (θα δοθούν οδηγίες). Θα πρέπει να υποβληθούν και τυχόν φύλλα εργασίας που θα χρησιμοποιηθούν των οποίων η έκταση ΔΕΝ πρέπει να ξεπερνά τις 10 σελίδες.

δ) Εκπαιδευτικά Σενάρια όλων των ειδικοτήτων, 3–6 σελίδες μαζί με τη βιβλιογραφία (μη συμπεριλαμβανομένου του ‘Παραρτήματος’ το οποίο θα περιλαμβάνει το πλήρες εκπαιδευτικό σενάριο ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ 10 ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ). Αφορά σε Εκπαιδευτικά Σενάρια που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου, ή οπουδήποτε αλλού, όλων των ειδικοτήτων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης. Εκτός από τη συμπερίληψή τους στα πρακτικά του συνεδρίου, το σενάριο θα πρέπει να παρουσιαστεί στο συνέδριο από έναν εκ των συγγραφέων του είτε δια ζώσης είτε από απόσταση (θα δοθούν οδηγίες).

ε) Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις: 3-5 σελίδες (συμπεριλαμβανομένης και της βιβλιογραφίας, δείτε το αντίστοιχο πρότυπο). Αφορά στην περιγραφή υλοποίησης ενός προγράμματος (π.χ. μια Σχολική Δραστηριότητα όπως Αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πολιτιστικού θέματος κλπ., κάποιο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κ.ά.) ή μιας δράσης (π.χ. e-twinning, Teachers4Europe, μαθητικοί διαγωνισμοί κλπ.). Σκοπός είναι η διάχυση στην εκπαιδευτική κοινότητα του τρόπου εφαρμογής των δράσεων αυτών, των ιδεών που προέκυψαν, των αποτελεσμάτων τους, των συμπερασμάτων τους καθώς και η άντληση κατάλληλης ανατροφοδότησης για διδακτική χρήση. Ένα τέτοιο πρόγραμμα ή δράση μπορεί να υποβληθεί και ως «Πλήρης εισήγηση» αν περιλαμβάνει και ερευνητικό μέρος ή να υποβληθεί στην παρούσα κατηγορία (αυτό αποτελεί απόφαση του συγγραφέα αφού τα κριτήρια κρίσης είναι διαφορετικά σε κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες εργασιών). Για τη συμπερίληψή του στα πρακτικά του συνεδρίου, το καινοτόμο Πρόγραμμα ή Δράση θα πρέπει να παρουσιαστεί στο συνέδριο από έναν εκ των συγγραφέων του είτε δια ζώσης είτε από απόσταση (θα δοθούν οδηγίες).

στ) Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters): απαιτούνται 2–4 σελίδες (συμπεριλαμβανομένης και της βιβλιογραφίας, δείτε το αντίστοιχο πρότυπο) για τα πρακτικά και ένα αρχείο με 1 εικόνα για την προβολή του e-poster. Οι αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) προσφέρονται για τη συνοπτική παρουσίαση πληροφοριών και ευρημάτων μέσω πινάκων, γραφημάτων, σχεδίων κλπ. και κάποιου σύντομου σώματος κειμένου. Οι ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις (e-posters) δεν τυπώνονται σε χαρτί ή άλλο υλικό. Σε ειδικό χώρο του συνεδρίου, στον οποίο οι σύνεδροι θα έχουν πρόσβαση ανά πάσα στιγμή, οι εργασίες e-posters θα προβάλλονται επαναλαμβανόμενα και αυτοματοποιημένα, με χρήση βιντεοπροβολέα ή διαδραστικού πίνακα. Για την προβολή αυτή, οι συγγραφείς πρέπει να δημιουργήσουν και να αποστείλουν (σε χρόνο που θα καθοριστεί στη συνέχεια) ένα αρχείο με 1 εικόνα (σε όποια μορφή, π.χ. ppt, jpg κλπ.), η οποία θα συγκεντρώνει και θα περιγράφει τα βασικά σημεία και την ουσία της εργασίας τους. Για τη συμπερίληψή τους στα πρακτικά του συνεδρίου, η παρουσία στο συνέδριο ενός τουλάχιστον συγγραφέα της e-poster εργασίας είναι απαραίτητη. Όμως, σε ειδικές περιπτώσεις όπου η παρουσία είναι δύσκολη ή αδύνατη, κατόπιν συνεννόησης με την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου και μόνο για τα e-poster, δίνεται η δυνατότητα «Συμμετοχής από απόσταση» (χωρίς τη φυσική παρουσία των συγγραφέων). Οι ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις (e-posters) συμπεριλαμβάνονται στα επίσημα πρακτικά του συνεδρίου (με ISBN/ISSN).

Όλες οι εργασίες θα προωθηθούν για ανώνυμη κρίση από επιτροπή δύο κριτών (peer reviewing). αφού πρώτα αφαιρεθούν τα στοιχεία των συγγραφέων. Για το λόγο αυτό, τα κυρίως κείμενα θα πρέπει να μην περιέχουν αναφορές με τρόπο που να οδηγεί στην ταυτοποίηση οποιουδήποτε μέλους της συγγραφικής ομάδας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν πρέπει να υπάρχει πουθενά μέσα στο κείμενο ΑΛΛΑΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και το «Στυλ» πρέπει να είναι το ‘Βασικό’ (όχι π.χ. Επικεφαλίδα 1, Επικεφαλίδα 2 κλπ.)

 

Για να γίνει δεκτή μια εργασία για δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου (με ISBN/ISSN) θα πρέπει να έχει θετική αξιολόγηση από 2 τουλάχιστον μέλη της επιτροπής κριτών. Στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των δύο κριτών, η εργασία ανατίθεται σε τρίτο κριτή για την τελική κρίση. Τα σχόλια των κριτών κοινοποιούνται ανώνυμα στους συγγραφείς. Το αποτέλεσμα της κρίσης μπορεί να είναι η αποδοχή ή μη της εργασίας, ή η αποδοχή της με την προϋπόθεση να πραγματοποιηθούν οι προτεινόμενες διορθώσεις είτε η μετατροπή της σε e-poster.

Για κάθε εργασία (πλήρης εισήγηση ή εργαστηριακή παρουσίαση ή Εκπαιδευτικό Σενάριο ή Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις ή e-poster) προκειμένου να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα και να δημοσιευτεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου, πρέπει να υπάρχει εγγραφή του συγγραφέα πριν από τις 30/08/2023. Στην περίπτωση ύπαρξης πολλών συγγραφέων σε μια εργασία (δηλ. δύο ή περισσότεροι), είναι απαραίτητη η εγγραφή ΔΥΟ τουλάχιστον από αυτούς στο συνέδριο. Η εγγραφή τους πρέπει να γίνει πριν από τις 30/08/2023 (στο συνέδριο αρκεί η παρουσία του ΕΝΟΣ συγγραφέα). Επίσης, κάποιος συγγραφέας μπορεί να υποβάλλει περισσότερες από μία εργασίες χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Σε όλους τους συνέδρους και τους συγγραφείς που θα εγγραφούν στο συνέδριο (και μόνο σ’ αυτούς) θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης και βεβαίωση εισήγησης αντίστοιχα.

Εκτός της δημοσίευσης όλων των εγκεκριμένων εργασιών σε πρακτικά με ISBN/ISSN, επιλεγμένα (με βάση τη βαθμολογία των κριτών) άρθρα από το συνέδριο θα δημοσιευτούν σε ειδική έκδοση του επιστημονικού περιοδικού I.J.E.I. (International Journal of Educational Innovation).

© EEPEK 2023